Om energieneutraal te worden in 2050 zal in de gemeente Nieuwkoop evenveel duurzame energie moeten worden opgewekt als gebruikt. Dit is zo afgesproken in de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Holland Rijnland, waar de gemeente Nieuwkoop onder valt. Een van de ambities van de gemeente is om in Nieuwkoop in 2030 minimaal 0,08 TWh per jaar aan elektriciteit lokaal en duurzaam op te wekken. Zonne-energie is een belangrijk onderdeel hiervan.

Zon op bedrijfsdaken

Om ons landschap zoveel mogelijk te ontzien, benutten we graag zoveel mogelijk grote daken. Voor ondernemers wordt een investering in zonnepanelen steeds interessanter omdat de terugverdientijd steeds korter wordt. U krijgt een goed beeld van uw mogelijkheden door een gratis energiescan aan te vragen. U krijgt dan tegelijkertijd advies welke energiemaatregelen u verder ook nog kan uitvoeren. De scan en verdere begeleiding verzorgt Klimaatroute.

Meer inzicht met de energiescan >>

Ziet u er als ondernemer tegenop om de zonnepanelen op uw bedrijfsdak zelf te regelen? Dan is meedoen met een Postcoderoosproject van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop wellicht een oplossing voor u.

Meer informatie over zon op bedrijfsdaken >>

Zon op dak

Naast zonnepanelen op bedrijfsdaken kunnen er ook zonnepanelen op woningen geplaatst worden. De gemeente streeft ernaar het aantal adressen met geregistreerde zonnepanelen in 2030 te verdubbelen ten opzichte van 2018.

Overweegt u zonnepanelen op uw woning te installeren? Wij helpen u graag op weg.

Meer informatie zon op uw dak >>

Zonnevelden

Een andere manier om duurzaam energie op te wekken via zonne-energie is het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling. Deze zonnevelden leveren weliswaar veel energie, maar hebben ook grote invloed op het landschap, natuur, landbouw en de mensen die er wonen.

Beleidskader

Om initiatieven voor zonnevelden in goede banen te leiden, stelt de gemeente algemene, ruimtelijke en maatschappelijke criteria op. Dit noemen we het beleidskader zonne-energie. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat we een goede afweging maken of een zonneveld iets toevoegt aan een gebied, hoe goed het past binnen het landschap en dat de winst van energie van een veld ook ten goede komt aan de directe omgeving. 

Regie houden na vaststellen beleidskader door gemeenteraad

Aan de hand van schetsontwerpen voor landschappelijke inpassing zijn de oriëntatiezoekgebieden uitgewerkt. In het beleidskader gaan we dus van oriëntatiezoekgebieden naar zoekgebieden. In deze zoekgebieden kan onder voorwaarden het opwekken van zonne-energie worden toegestaan. Kleine opstellingen op land voor eigen gebruik (<500 m2 en gelegen buiten de zoekgebieden) kunnen onder voorwaarden direct een vergunning krijgen. Voor de meer grootschalige opstellingen houdt de gemeente regie door (vanuit de mogelijkheden die bedrijfsterreinen bieden voor energienetwerken) in gesprek te gaan met agrariërs en grondeigenaren in een bepaald gebied. Het streven is om tot samenwerking te komen in een zoekgebied. Dat kan leiden tot een zogenaamde Greendeal. De gemeente kiest voor een integrale aanpak voor een brede gebiedsontwikkeling waar diverse partijen met elkaar samenwerken. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben, dan kan de gemeente besluiten een maatschappelijke tender uit te zetten. De maatschappelijke tender houdt in dat de gemeente de plannen van ontwikkelende partijen naast ruimtelijke criteria ook beoordeelt op zaken als bewonersparticipatie, lokaal eigendom en financiële participatie. De uitgangspunten, voorwaarden en criteria uit het vastgestelde beleidskader zijn daarin leidend.

Participatie

Inwoners, bedrijven en organisaties hebben met ons meegedacht. Zo hebben wij met de dorpsraden verschillende inwonersbijeenkomsten voorbereid. De samenvattingen van de gehouden bijeenkomsten zijn te vinden op Denkmee Nieuwkoop. Daar is op de pagina 'Op weg naar een beleidskader zonne-energie' meer informatie te vinden over het beleidskader zonne-energie.

Daarnaast hebben we overleg met de Provincie Zuid-Holland over de mogelijkheden binnen het provinciaal omgevingsbeleid. Ook stemmen we tussentijdse inzichten af met de dorpsraden en lokale ondernemers (via de sectortafels energietransitie van GCN/VON).

Mochten in Nieuwkoop grote opstellingen van zonnepanelen komen, dan worden omwonenden betrokken om samen tot een goede inpassing te komen.

Bestuurlijk besluitvorming

Het beleidskader zonne-energie is op 6 juni 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vastgestelde beleidskader, de bijlagen en meer achtergrondinformatie over het participatietraject is te vinden op Denkmee Nieuwkoop op de pagina 'Op weg naar een beleidskader zonne-energie'.