Nieuwkoop zet in op zonne-energie

Vanaf 2050 mogen we geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen voor het verwarmen we onze huizen en het produceren van stroom. Wind- en zonne-energie zijn goede alternatieven. Daarvoor is ruimte nodig.  

 Wethouder Ines de Ridder houdt zich bezig met die ruimtelijke inpassing. “De verschillende ruimtelijke opgaven willen we graag zo goed mogelijk koppelen. Zo bekijken we of we de grond voor meerdere doeleinden kunnen gebruiken. Dat kan alleen als we met alle spelers in het veld samen optrekken. Waar zien we bijvoorbeeld perspectieven voor agrariërs in het gebied en hoe kunnen we energie-opwek combineren met waterberging, groen en natuur."  

Hoeveelheid energie die nodig is  

“In de regio hebben we afspraken gemaakt over het opwekken van energie. Dat is vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES). Voor Nieuwkoop betekent dat een opwek aan elektriciteit van 0,08 TWh per jaar in 2030. Dat is grootschalige opwek. De energie die onze inwoners zelf opwekken, telt in de RES alleen als extra mee.”   

Twijfels over zonnevelden op landbouwgrond  

Demissionair Minister De Jonge stuurde onlangs een brief aan de Tweede Kamer waarin hij schrijft dat hij geen zonnevelden op landbouwgrond wil. In de brief stelt hij een voorkeursvolgorde zon op land als leidend. Ook wij houden dat aan en leggen de prioriteit bij zon op dak en onbenutte terreinen in het landelijk gebied zoals voormalige stortplaatsgronden. Tegelijkertijd kijken we naar andere vormen zoals zonnepanelen in veldopstelling. De Jonge geeft aan dat uitzonderingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld als landbouwgronden hun agrarische functie verliezen of op plekken waar het zorgt voor een stabieler elektriciteitsnet.”  

Wat dat voor Nieuwkoop betekent  

Zonnevelden leveren veel energie, maar hebben ook grote invloed op het landschap, de natuur, landbouw en de mensen die er wonen. “Daar gaan we heel zorgvuldig mee om. Om de aanleg van zonnevelden in goede banen te leiden, stellen we voorwaarden en criteria op. Deze nemen we op in een beleidskader. Belangrijk is dat we een goede afweging maken of een zonneveld iets toevoegt aan een gebied, dat het goed past binnen het landschap en dat de winst van energie van een veld ook ten goede komt aan de directe omgeving. Met het beleidskader willen we regie houden op de komst van zonnevelden. We willen voorkomen dat ze zomaar overal in ons landschap verschijnen.”  

 Participatieproces tot nu toe  

“Inwoners, bedrijven en organisaties dachten met ons mee over een aantal oriëntatiegebieden voor zonnevelden. Door per gebied naar de mogelijkheden en criteria te kijken, kregen we inzicht of en hoe we een zonneveld goed kunnen inpassen. Alle uitkomsten van de bijeenkomsten staan op ons platform www.denkmee.nieuwkoop.nl. Momenteel brengen we alles samen in een concept beleidskader.”  

Mening inwoners  

Het concept beleidskader is bijna klaar. Alle inwoners en belanghebbenden kunnen binnenkort aangeven wat ze ervan vinden. Wanneer zij kunnen reageren,  maken wij bekend op Denkmee. “Daarna maken we het beleidskader definitief en stelt de gemeenteraad het vast. Daarna gaan we per gebied vervolgacties uitvoeren. We gaan in gesprek met de direct betrokkenen in een zoekgebied. Is er interesse en zijn er mogelijkheden voor samenwerking met meerdere partijen, dan kijken we of we hiermee verder gaan. De uitgangspunten, voorwaarden en criteria uit het vastgestelde beleidskader zijn leidend.”  

 Voor kleinschalige, laagdrempelige aanvragen gebruiken we het beleidskader om rechtstreeks vergunningen te verlenen. “Dat kunnen zonnepanelen op overkappingen zijn, op parkeerplaatsen of op waterbassins bij tuinders. Zo benutten we onze schaarse ruimte zo goed mogelijk,” aldus De Ridder.