Het beleidskader zonne-energie is vastgesteld

Op 6 juni stelde de gemeenteraad het beleidskader zonne-energie vast. Met het beleidskader willen we regie houden op de komst van zonnevelden binnen onze gemeente en voorkomen dat ze zomaar overal in ons landschap verschijnen. We willen goed afwegen of een zonneveld iets toevoegt aan een gebied, dat het goed past binnen het landschap en dat de winst van energie van een veld ook ten goede komt aan de directe omgeving.

Zelf regie houden

Het beleidskader maakt het mogelijk om voor kleinschalige, laagdrempelige aanvragen rechtstreeks vergunningen te verlenen. Denk aan zonnepanelen op overkappingen op parkeerplaatsen, waterbassins bij tuinders of kleine opstellingen bij woningen waar te weinig geschikt dakoppervlak is. Voor grote opstellingen kunnen initiatiefnemers niet zomaar een vergunning aanvragen. Hierin voeren wij zelf de regie. De uitgangspunten, voorwaarden en criteria uit het beleidskader zijn daarin leidend. 

Zorgvuldig proces

Inwoners, bedrijven en organisaties konden op verschillende momenten input geven. Door per gebied naar de mogelijkheden en criteria te kijken, kregen we goed inzicht of en hoe we een zonneveld goed kunnen inpassen. Mochten er grote opstellingen van zonnepanelen komen, dan worden omwonenden daarbij betrokken. Ook dat is vastgelegd in het beleidskader.

Waarom zonne-energie

Vanaf 2050 mogen we geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen voor het verwarmen we onze huizen en het produceren van stroom. In de Regionale Energiestrategie (RES) staan afspraken hoe we met elkaar duurzame energie gaan opwekken. Voor Nieuwkoop betekent dat een opwek van 0,08 TWh per jaar in 2030. Daarvoor zijn naast zonnepanelen op woningen ook zo’n 20 hectare zonnepanelen op grote daken en 60 hectare zonnepanelen in grote opstellingen nodig. Voor (middel)grote windturbines zijn in Nieuwkoop geen mogelijkheden. Dat komt door hoogtebeperkingen vanuit Schiphol en bescherming van onze natuurgebieden. 

Meer informatie

Het vastgestelde beleidskader zonne-energie met bijlagen en het raadsbesluit is te vinden op www.denkmee.nieuwkoop.nl. Bij het project ‘op weg naar een beleidskader zonne-energie' is ook alle informatie over de verschillende projectfases terug te vinden.