Met elkaar werken we aan een duurzamere samenleving. We ondernemen actie om zorg te dragen voor het klimaat en de natuur voor de generaties na ons. Maar hoe doen we dat en wat kan een gemeente bijdragen?

De gemeente Nieuwkoop wil ambitieus aan de slag met de verduurzaming van de gemeente. Daarvoor stelde de gemeenteraad al in mei 2020 het Beleidskader Duurzaamheid vast met een routekaart op basis van zes thema’s:

 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulaire Economie
 • Biodiversiteit
 • Mobiliteit
 • Verduurzamen van de eigen organisatie

Deze thema's staan niet los van elkaar. Zo werkt energietransitie mee aan een schonere lucht en daarmee de gezondheid. En zo werkt biodiversiteit mee aan klimaat-adaptatie, omdat meer natuur helpt om extreme weersomstandigheden op te vangen.

Van beleidskader naar duurzaamheidsprogramma

Het Beleidskader geeft de route van het duurzaamheidsbeleid voor de lange en middellange termijn weer. Het is een combinatie van de gemeentelijke invulling van landelijke of regionale doelstellingen en lokaal gezette ambities. De ambitie voor de (middel)lange termijn is doorgerekend naar doelstellingen voor de korte termijn. Deze zijn vastgelegd in het Duurzaamheidsprogramma 2021-2024.

Duurzaamheidsprogramma 2021-2024

Om deze ambities en doelstellingen uit het beleidskader te bereiken heeft de gemeenteraad op 18 maart 2021 het Duurzaamheidsprogramma 2021-2024 vastgesteld. Het beschrijft de uitvoering voor de komende vier jaar met een overzicht van de projecten en activiteiten.

Voorbeelden van deze projecten zijn de Transitievisie Warmte en de uitvoering van verschillende subsidieregelingen

Verduurzamen eigen organisatie

In het beleidskader staat niet alleen hoe wij inwoners en bedrijven stimuleren en helpen bij het verduurzamen. Er is ook beschreven hoe wij onze eigen organisatie gaan verduurzamen. We willen graag het goede voorbeeld geven.

Onze ambitie voor 2030 en 2050

In 2030 hebben we voor 80% een CO2-neutrale bedrijfsvoering gerealiseerd en in 2050 is onze organisatie 100% CO2-neutraal. Daarvoor werken we toe naar:

 • Energieneutraal gemeentelijk vastgoed in 2030
 • Energieneutrale en circulaire openbare verlichting (volgens doelstellingen uit landelijk Energieakkoord 2013)
 • Klimaatbestendige openbare ruimte uit circulaire materialen
 • Energieneutraal en duurzaam beheer van de openbare ruimte
 • 100% maatschappelijk verantwoord inkopen in 2030