Nederland heeft meerdere doelstellingen op het gebied van energie om klimaatverandering tegen te gaan. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt om een deel van die doelstellingen op regionaal niveau uit te werken. Nieuwkoop valt binnen de regio Holland Rijnland. In de RES beschrijven de regio’s:

  • Hoe er meer stroom duurzaam opgewekt kan worden.
  • Welke gevolgen dit heeft voor het elektriciteitsnet.
  • Waar warmte benut kan worden als alternatief voor aardgas.
  • Hoe energiebesparing kan worden gerealiseerd.

Onderdeel 'Elektriciteit'

Voor Nieuwkoop is, binnen de regionale samenwerking, vooral het vraagstuk rond het onderdeel Elektriciteit in de RES van belang. Daarin hanteert Nieuwkoop een productieplafond van 0,08 TWh duurzame elektriciteit per jaar op land in 2030. Het uitgangspunt vanuit het Nationaal Programma RES is dat de productie wordt gerealiseerd met bestaande bewezen technieken, zoals windturbines en zonnepanelen.

De gemeente ziet vooralsnog geen mogelijkheden voor grote en middelgrote windturbines op haar grondgebied. De focus ligt op het stimuleren van zonnepanelen op daken en het sturen van initiatieven van zonnevelden. Voor dat laatste wordt een beleidskader zonne-energie opgesteld waar provincie, lokale stakeholders en inwoners bij worden betrokken.

Vastgestelde stukken

Om invulling te geven aan de ambities heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop verschillende stukken vastgesteld. Op 3 juni 2021 is de RES 1.0 Holland Rijnland vastgesteld.

 RES bekijken >>

In de RES gaat het niet alleen over het opwekken van duurzame elektriciteit via windmolens en zonnevelden. Ook energiebesparing, warmte en duurzaam vervoer komen aan bod. Onze stappen op weg naar aardgasvrij wonen omschrijven we in een eigen Transitievisie Warmte.

Meer over Aardgasvrij wonen >>

Participatie via DenkMee

De participatie rondom de RES 1.0 Holland Rijnland is afgerond. In het verlengde daarvan maken we een beleidskader voor zonne-energie

Ook uw mening is voor ons belangrijk. Inwoners, dorpsraden en lokale partijen worden betrokken. Daarover leest u meer op Denkmee Nieuwkoop bij het project 'Op weg naar een beleidskader zonne-energie'. 

Meer over RES regio Holland Rijnland

Gemeente Nieuwkoop maakt deel uit van de RES regio Holland Rijnland waar 12 gemeenten (uit de Leidse regio, Duin -en Bollenstreek en Rijn -en Veenstreek), het waterschap (Rijnland) en de provincie (Zuid-Holland) bij zijn aangesloten. Op 1 juli 2021 moest de regio een regionale energiestrategie (RES) gereed hebben die ingaat op energiebesparing, warmtebenutting, elektriciteitsproductie en duurzame vormen van mobiliteit.

Naar de website van Holland Rijnland >>