Nederland heeft meerdere doelstellingen op het gebied van energie om klimaatverandering tegen te gaan. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt om een deel van die doelstellingen op regionaal niveau uit te werken. Nieuwkoop valt binnen de regio Holland Rijnland. In de RES beschrijven de regio’s:

 • Hoe er meer stroom duurzaam opgewekt kan worden.
 • Welke gevolgen dit heeft voor het elektriciteitsnet.
 • Waar warmte benut kan worden als alternatief voor aardgas.
 • Hoe een energiebesparing kan worden gerealiseerd.

Ambities vanuit de regio

Holland Rijnland stelt dat opgewekte duurzame energie voor minstens 80% uit onze eigen regio moet komen. De resterende 20% zien zij ingevuld worden door onder andere restwarmte of geothermie uit de nabijheid van de regio. Daarnaast zetten ze in op 30% energiebesparing (10 PJ) in 2050 ten opzichte van het huidige energiegebruik.

Ambities regio:

 • In 2050 een energie neutrale regio
 • Energiebesparing: in 2030 1,11 Terawattuur (TWh) energie besparen t.o.v. 2014
 • Warmte: in 2050 vindt verwarming alleen nog plaats via duurzame alternatieven voor aardgas
 • Opwek duurzame elektriciteit: in 2030 1,03 TWh aanvullende opwek t.o.v. 2014
 • Duurzame Mobiliteit: inzetten op schonere, slimmere en andere mobiliteit voor 2030

Ambities gemeente Nieuwkoop

In het Beleidskader Duurzaamheid Gemeente Nieuwkoop zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

 • Het streven om in 2050 energieneutraal te zijn
 • Energiebesparing woningen: in 2030 3,5% per jaar
 • Warmte: het streven om in 2050 aardgasvrij te zijn
 • Opwek duurzame elektriciteit:
  • Het streven is om in 2030 minimaal 0,28 PJ (= 0,08 TWh) per jaar aan elektriciteit lokaal duurzaam op te wekken
  • Het aantal adressen met geregistreerde zonnepanelen in 2030 te verdubbelen ten opzichte van 2018 tot 3400 adressen met zonnepanelen
  • Een verdriedubbeling van het opgestelde vermogen aan zonnepanelen naar ca 20.000 kWpiek.

Vastgestelde stukken

Om invulling te geven aan de ambities heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop verschillende stukken vastgesteld. Op 3 juni 2021 is de RES 1.0 Holland Rijnland vastgesteld.

 RES bekijken >>

In de RES gaat het niet alleen over het opwekken van duurzame elektriciteit via windmolens en zonnevelden. Ook energiebesparing, warmte en duurzaam vervoer komen aan bod. Onze stappen op weg naar aardgasvrij wonen omschrijven we in een eigen Transitievisie Warmte.

Meer over Aardgasvrij wonen >>

Participatie via DenkMee

De participatie rondom de RES 1.0 Holland Rijnland is afgerond. In het verlengde daarvan starten we dit voorjaar een nieuw traject op om te komen tot een afwegingskader voor zonnevelden. Via deze website houden we u op de hoogte. 

Ook uw mening is voor ons belangrijk. Voor dit onderwerp zetten we later dit jaar een een participatietraject op met inwoners, dorpsraden en lokale partijen. Daar gebruiken we dan Denkmee Nieuwkoop weer voor. 

Naar Denkmee >>

Meer over RES regio Holland Rijnland

Gemeente Nieuwkoop maakt deel uit van de RES regio Holland Rijnland waar 12 gemeenten (uit de Leidse regio, Duin -en Bollenstreek en Rijn -en Veenstreek), het waterschap (Rijnland) en de provincie (Zuid-Holland) bij zijn aangesloten. Op 1 juli 2021 moest de regio een regionale energiestrategie (RES) gereed hebben die ingaat op energiebesparing, warmtebenutting, elektriciteitsproductie en duurzame vormen van mobiliteit.

Naar de website van Holland Rijnland >>