De gemeente betrekt naast inwoners, ook bedrijven, organisaties en instellingen in de stappen die zij zet op weg naar aardgasvrije woningen. Op initiatief van de Gebiedscoöperatie en met ondersteuning van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop en van de LTO’s land- en glastuinbouw zijn zeven sectortafels ingericht.

Vanuit het klimaatakkoord en de RES-regio’s krijgt elke gemeente doelstellingen op het gebied van energiebesparing, energieopwekking door zon en wind, warmte en mobiliteit. De invulling van deze doelstellingen kan voor de gemeente Nieuwkoop grote maatschappelijke en ruimtelijke impact hebben.

Zeven sectortafels

De gemeente wil haar inbreng in de RES mede baseren op een participatieproces van zowel inwoners als bedrijven, organisaties en instellingen. Op initiatief van de Gebiedscoöperatie en met ondersteuning van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop en van de LTO’s land- en glastuinbouw zijn zeven sectortafels ingericht. Hierin werken bedrijven, instellingen, maatschappelijke- en brancheorganisaties, gemeente en de GCN samen om de energietransitie en concrete verduurzamingsmogelijkheden te helpen verbreden en versnellen.

Deze zeven sectortafels zijn de sectoren:

  • industrie
  • MKB-diensten
  • landbouw
  • glastuinbouw
  • bodem-water-natuur-klimaat
  • mobiliteit
  • gebouwde omgeving

Kennis en informatie uitwisselen

Bij de sectortafels gaan de partijen met elkaar in gesprek over de grote verduurzamingsopgaven als de energietransitie. Deze tafels hebben verschillende bijeenkomsten gehad en advies geven over de regionale energiestrategie (RES) en concrete verduurzamingsmogelijkheden. Na de RES ligt er een mogelijk vervolg voor de sectortafels om de warmtetransitie en energiebesparingsplannen te bespreken. Binnen en tussen de tafels wordt ook kennis en informatie uitgewisseld en acties ondernomen om meer concrete projecten te kunnen realiseren.

Wilt u meepraten?

Alle bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Nieuwkoop die willen verduurzamen of er over willen meepraten, kunnen deelnemen aan de tafels. Meld u zich aan bij: