Plicht om energie te besparen

Verbruikt u 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 gas? Dan bent u verplicht om over uw energieverbruik te rapporteren (informatieplicht) en rendabele energiemaatregelen (energiebesparingsplicht) te treffen. 

Voor de bedrijven die 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken betekent dit dat zij per Wet milieubeheer-inrichting moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze gaan/hebben uitgevoerd. Er zijn meerdere uitzonderingen aan deze verplichting waaronder: deelname aan het Europese emissiehandelssysteem, glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO₂-vereveningssysteem, deelname aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) of wet milieubeheer-inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben. Bedrijven moesten voor juli 2019 rapporteren. In 2023 startte de tweede ronde informatieplicht energiebesparing. 

Naast de informatieplicht zijn er ook verplichte maatregelen te nemen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Naast dat het verplicht is, kan het erg rendabel zijn om maatregelen uit te voeren om uw energieverbruik te verminderen. De maatregelen die genomen moeten worden staan per bedrijfstak gepubliceerd in de "Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing" op de website van de RVO. Deze lijst zal geactualiseerd worden. Belangrijk om te weten is dat het opwekken van hernieuwbare energie niet meetelt voor de energiebesparingsplicht. Ondernemers die aan de slag willen gaan met deze verplichte maatregelen en verdere verduurzaming van hun bedrijf kunnen gratis advies inwinnen met de energiescans.  

Meer informatie over de energiebesparingsplicht >>