Update Transitievisie Warmte

Eind dit jaar moet er een zogenaamde Transitievisie Warmte (TVW) liggen. Deze is nodig, omdat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen van het aardgas af moeten zijn.

Waar gaat de TVW over?

In de Transitievisie Warmte staat in welke gebieden er kansen liggen voor alternatieven voor aardgas en welke buurten het best nader onderzocht kunnen worden. De TVW is een verzameling van alle beschikbare informatie die we hebben over lokale warmtebronnen uit de bodem, oppervlakte/ afvalwater en restwarmte vanuit bedrijven. Per gebied bekijken we of er mogelijkheden zijn voor collectieve warmtenetten of dat individuele oplossingen (vaak elektrisch) beter passen. Samen met de woningcorporaties, Liander en Gebiedscoöperatie Nieuwkoop kijken wij waar in de dorpen projecten zijn waarop we kunnen aansluiten. Denk hierbij aan nieuwbouw, renovatie woningen, vervangen gasleidingen en rioolreconstructies. Ook kijken we per dorpskern of er bewonersinitiatieven zijn waar op we kunnen aansluiten of dat er een groep dorpelingen actief is die graag wil meedenken. Zo ontstaat er een beeld waar binnen de gemeente energie is om samen te werken aan een duurzame toekomst. De TVW moet eind dit jaar door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Hoe ziet het vervolg eruit? De Transitievisie Warmte is dus een eerste start; een fundament waar we verder op bouwen. Het vormt de basis voor nader onderzoek naar technieken en systemen en het geeft een prioritering van gebieden waar we ons extra voor gaan inspannen. De vervolgstap is het opstellen van uitvoeringsplannen om te kijken wat we nu al kunnen doen en om ons voor te bereiden op wat de toekomst ons te bieden heeft. “Welke eerste stappen zetten we om een buurt gereed te maken van het aardgas af te gaan? Hoe kunnen we dit goed organiseren? Hoe kunnen we als dorp zelfvoorzienend worden, maar tegelijkertijd het betaalbaar houden?” Het zijn complexe vragen waar we nu nog geen antwoorden op hebben.

Hoe ziet het vervolg eruit?

De Transitievisie Warmte is dus een eerste start; een fundament waar we verder op bouwen. Het vormt de basis voor nader onderzoek naar technieken en systemen en het geeft een prioritering van gebieden waar we ons extra voor gaan inspannen. De vervolgstap is het opstellen van uitvoeringsplannen om te kijken wat we nu al kunnen doen en om ons voor te bereiden op wat de toekomst ons te bieden heeft. “Welke eerste stappen zetten we om een buurt gereed te maken van het aardgas af te gaan? Hoe kunnen we dit goed organiseren? Hoe kunnen we als dorp zelfvoorzienend worden, maar tegelijkertijd het betaalbaar houden?” Het zijn complexe vragen waar we nu nog geen antwoorden op hebben.

Met wie werken we samen?

Zoals gezegd is het een complex vraagstuk dat de hele samenleving aan gaat. Woningeigenaren en huurders hebben er mee te maken. We werken daarom nauw samen met partijen als woningcorporaties, de gebiedscoöperatie en Liander. Daarnaast maken we ook graag gebruik van de deskundigheid van bewoners en lokale ondernemers. In een dorp/wijk of gebied, waar potentie aanwezig is om lokale warmte te benutten, willen we met inwoners en lokale ondernemers om de tafel om samen te onderzoeken waar kansen liggen.

Klankbordgroep TVW denkt mee

Om u als inwoner goed bij dit vraagstuk te betrekken hebben we een klankbordgroep opgericht. Met deze groep bekijken we hoe we de participatie verder vorm gaan geven. In de klankbordgroep zitten betrokken bewoners en vertegenwoordigers van diverse dorpsraden. Ongeveer veertig inwoners hebben zich voor de klankbordgroep aangemeld en de eerste bijeenkomst was erg positief. Concrete acties waar de klankbordgroep mee bezig is, zijn:

  • meelezen met de concept Transitievisie Warmte,
  • meedenken over de participatiestrategie voor de uitvoeringsplannen en
  • meedenken over de invulling van het energiecafé dat in november plaatsvindt.

Tijdens het energiecafé delen we de bevindingen vanuit het rapport over de Transitievisie Warmte met de inwoners. Als inwoner van de gemeente bent u van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Op www.denkmee.nieuwkoop.nl vindt u de activiteiten en data.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief