De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons  waterschapsgebied De Stichtse Rijnlanden.

Heeft u plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van uw leefomgeving en meer waterbewustzijn. Vraag subsidie aan! 

Welke initiatieven komen in aanmerking voor subsidie?

Dat is heel divers. Voorbeelden van initiatieven zijn: een waterspeelplaats voor kinderen, het vergroenen van stadswater door het plaatsen van vlotten met waterplanten, de organisatie van een water-excursie door de buurt, de aanleg van een ijsvogelwand, enzovoort.

Hoogte van de subsidiebijdrage

Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Ook initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen onder de regeling vallen.

Voor de aanschaf van regentonnen en groene daken is de vergoeding maximaal 30%.

Wie kan er subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Op www.hdsr.nl/blauwinitiatief(externe link) staat informatie over hoe u een bijdrage voor uw initiatief aanvraagt.